LogoHomelandUpload

תקנון האתר ותנאי שימוש

תקנון האתר ו”תנאי שימוש”

כללי

השירות המוצע באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת

המשתמש לתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר ולרוב בלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים

ולנשים כאחד וליחיד באם נדרש גם כרבים.

בתקנון זה יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: “מידע” – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר.

“החברה”- לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה.

“משתמש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.

“המידע”- כל המצוי באתר.

תנאי השימוש במידע

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו,

במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.

המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות

הכתוב באתר כמובא דף ועמודים אלה.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר.

כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל פלט של המידע, וכי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ולא ידפיס כל

פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת

או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר בכתב על ידי החברה הינו

אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמה מראש מעם החברה.

המידע לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט ולא יפורסם לאחר ביצוע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד

למידע.

המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או

הגעתו לידי אחר.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות

תקנון זה.

ידוע למשתמש, כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לפרסם בכל אמצעי תקשורת אחר, או למחוק ואו

לתקן כל חומר ו/או מידע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש

למשתמש.

מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות התקנון והוראות השימוש בכל

האמצעים העומדים לרשותה על פי דין.

אחריות מוגבלת

והחברה לא תישא באחריות כלפי התוכן המתפרסם באתר. as is השירותים מוצעים למשתמש

באתר מתפרסם מידע מגוון. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה

אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע

בדיקה עצמאית של המידע.

באתר מתפרסם מידע בעל אופי כלכלי, מידע נדלנ”י וכדומ’ . אם בכוונת המשתמש להשתמש במידע המצוי

באתר, יהא עליו לבדוק המידע ולאמתו טרם השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע

ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין,

בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון

ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, יכול שיאפשרו הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה

אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו,

איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של

המשתמש.

החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות אשר יכול ויתפרסמו באתר מטעם המשתמשים

ולא תהא אחראית לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא

טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

החברה, לא תהא אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש

במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע

בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הגנת הפרטיות

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של החברה והיא

תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או

שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים

באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף,

החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על

ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’ וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את

המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

קניין רוחני

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או

השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לבעלי החברה ולמשתמש לא תהיה

כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים.

על כן גם לגבי זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות

בהם שימוש אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות

ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש

ובכתב.

סיום ההתקשרות

החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל

דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, 14 ימים

לפחות קודם לתחילת הגבייה.

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל- אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.