תקנון

מבוא

הומלנד טי.אל.וי 1998 בע"מ ו/או שבט דן אחזקות ושותפויות בע"מ (להלן: "הומלנד" ו/או "החברה") הינן הבעלות והמפעילות של אתר הומלנד (www.homeland.co.il) (להלן: "האתר").

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש שיפורטו להלן, ולכן המשתמש מתבקש/ת לקרוא אותם בקפידה. כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. במידה ואינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים להלן, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

למען הסר ספק, תנאי השימוש שלהלן, חלים על השימוש באתר ו/או הרשתות החברתיות השייכות ו/או המופעלות ע"י הומלנד למיניהן והכוללים בין היתר, פייסבוק ואינסטגרם. יצוין כי כל מקום שנזכרת בו המילה "האתר", הכוונה היא לאתר ו/או לרשתות החברתיות לפי הקשר הדברים.

השימוש באתר והתוכן המוצג בו

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של הומלנד לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא באלו, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • האתר משמש כאתר שיווקי, אינפורמטיבי המציע למשתמשים בו מידע רב אודות השירותים אותם החברה מספקת. באתר מופעל מנוע חיפוש אשר בעזרתו יכול המשתמש, בין היתר, לחפש נכסים שונים ומגוונים, וכן מציע האתר מידע על עולם הנדל"ן ועוד.
 • החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות שיווקיות, כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס לנכסים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בין בעצמו ובין ע"י היועצים והמומחים השונים, את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי הנכס ו/או המופיע באתר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 • הומלנד והעובדים בה, מבהירים בזאת, כי המידע המוצג באתר הינו לפי ידיעתם ובכל אופן, בדיקת נכונות הנתונים והמסמכים אשר מועברים למשתמש, מחייבים ומחויבים בדיקה ואימות ע"י בעלי מקצוע והמומחים השונים לכך, מטעם המשתמש. בכל אופן, המידע ו/או הנתונים המופיעים באתר אינם מהווים המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת נכס ו/או יחידה בפרויקט ו/או בניין כלשהו ו/או באזור כלשהו או למתן שירות וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לחברה כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים או מידע אלו.
 • החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וחברות הקשורות אליה ומי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע ולתכנים הנמצאים באתר בכלל, וביחס לפירוט נכסי הנדל"ן המפורסמים באתר בפרט.
 • יודגש כי באתר, מוצגים תמונות, תכניות של נכסי נדל"ן ובכלל זה פרויקטים למגורים, מפרטים, הדמיות וכל מידע ו/או פרט אחר באתר- למען הסרת כל ספק, אלה מוצגים באתר לצורכי המחשה בלבד, הם אינן זהות בהכרח למציאות, לתוכניות המחייבות והמשתמש אינו יכול להסתמך עליהן, אלא באחריותו האישית לכך.
 • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון בעלי נכסים, אדריכלים, מודדים, שמאים, עו"ד ובעלי המקצוע השונים וכל גורם אחר, בעניין נתוני הנכס ו/או הפרוייקט בדבר התוספות המצויות והנתונים השונים המתייחסים אליו, נמסרו על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 • הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, כפופים לתנאים המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין.
 • חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בה הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 • במקרה בו תימצא טעות ביחס לנתונים או למידע המופיעים באתר, הדבר לא יטיל כל חובה או אחריות על החברה ו/או מי מטעמה. כמו כן, כל הסתמכות על הנתונים או המידע המופיעים באתר הנה על אחריותך הבלעדית בלבד.

איסוף מידע אישי

 • הומלנד אוספת מידע שאתה בוחר למסור כגון שם, כינוי, כתובת הדואר האלקטרוני, מידע על נוהגיך, העמודים שבהם צפית, הפעילויות שבהן השתתפת, מקום המחשב שבאמצעותו נגשת לאתר ועוד.
 • Cookie– הומלנד משתמשת בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הומלנד, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.  "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בעוגיות חסוי, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהפעילויות והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע, הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

מסירת פרטים אישיים

 • ישנם שירותים באתר, הניתנים בכפוף להרשמה ו/או מסירת פרטים אישיים. המשתמש יוכל ליהנות משירותים אלו, לאחר השלמת תהליך ההרשמה ו/או מסירת הפרטים המתבקשים.
  בין השירותים המוצעים באתר, ישנו שירות יצירת קשר של החברה עם המשתמש וכן, קבלת דיוור פרסומי בדבר הנכסים ו/או הפרוייקטים הנבחרים והמשווקים ע"י החברה ו/או בגין פעילויות החברה בכלל.
 • הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות וכן בעת יצירת קשר באמצעות טופס "דברו איתנו", יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין על המשתמש חובה על-פי חוק למסור את המידע, והדבר תלוי ברצונו והסכמתו אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת- בין היתר, שליחת דיוור פרסומי נכסי נדל"ן, יצירת קשר איתך ופרסומים שונים של הומלנד.
 • מסירת הפרטים מהווה הסכמה מטעם המשתמש לשמירת המידע במאגר המידע ולקבלת דיוור ישיר ודברי פרסומת לטלפון הנייד ולכתובת הדוא"ל של המשתמש, וזאת ע"פ שיקול דעתה של החברה בדבר התוכן ו/או המידע שיישלח, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות השירות דלעיל.
 • כל המשאיר פנייה באתר מאשר כי ניתן לחזור אליו גם בפנייה טלפונית בהתאם להוראות סעיף 16ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981. 
 • על משתמש שיהיה מעוניין בהסרת פרטיו האישיים ממאגר המידע של החברה או בהגבלת השימוש בהם לפנות בכתב אל מנהל האתר בכתובת info@Homeland.co.il

קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, ובפרט פרטי הנכסים, שטחם, מחירם, ותמונותיהם המוצעים למכירה ולהשכרה, ובכלל זה כל דבר המוצג באתר הינם של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם, ולפיכך, אין לעשות שימוש בכל דרך שהיא בין באופן ישיר ובין בעקיפין, בתוכן ובמידע הנ"ל ללא הסכמת החברה לכך בכתב ובאופן מפורש.
 • למען הסר ספק, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן האמור בסעיף שלעיל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שיינתנו). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי החברה לתכנים שהוזנו לאתר.
 • החברה לא תישא באחריות לכל נזק, מכל מין ו/או סוג שהוא, הנוגע לזכויות יוצרים, קניין רוחני ואחרות שהופרו כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים המשמש נושא לזכויות כאמור.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש בכל דרך שהיא.

שונות

 • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בגוף שני, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 • הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
 • החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש/ת לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 • אבטחת מידע– הומלנד מבטיחה בזאת כי המידע האישי שלך יטופל בסודיות קפדנית. יובהר שבעוד שהמערכות והנהלים המותקנים אצל הומלנד  לשמירת אבטחת המידע מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הומלנד, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהלי האתר הומלנד לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • קישורים לאתרים– הצהרת פרטיות זו מתייחסת לאתר הומלנד בלבד ולא לאתרים אחרים אליהם אנו מספקים קישורים. אנו מבקשים מהגולשים לקרוא היטב את מדיניות הפרטיות של כל קישור לפני גילוי מידע כלשהו.
 • שינויים במדיניות הפרטיות– אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר הומלנד, ותתבקש לאשר מחדש את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.
 • למען הסרת כל ספק, החברה מסירה את אחריותה לכל מידע ו/או תוכן הנמצא באתר.
קידום אתרים עם לאוס מדיה